ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
ભારતની વન સંપત્તિ ૮’૪૩"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩૩૯
સુરત પુર શિક્ષણ સંકુલ ૧૪’૫૩"શિક્ષકશિક્ષણ ર૪૦
એઇર ફોર્સ ડે ૬’૦૦"૯-૧૧વાતાવરણ ૩૧૫
એઇર ફોર્સ ઉજવણી ૩’૦૦"૯-૧૧વાતાવરણ૩૧૫
ગુણાકાર -૧૧૫’ર૫"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૧૫
ગુણાકાર -ર૧૭’૦૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૪૧
ગુણાકાર -૩૧૬’૦૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૪૧
એશિયા સ્‍થાન -૧૭’૦૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩ર૯
પિતાનો દિવસ -૧૧૩’૫૫’’૯-૧૧વાતાવરણ૫૯૯
પિતાનો દિવસ -રર૧’૧૦"૯-૧૧વાતાવરણ૬૧૩
ભાગાકાર-૧(ધોરણ ૪)૧૫’૦૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૪૯
ભાગાકાર -ર(ધોરણ ૪)૧૭’૦૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૪૯
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩