ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
વાંચન પર્વ
ર્ડા.અંબુભાઇ પટેલ
૬’૦૦"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૪
ડમ્‍બેલસ ૮’૩૮"૯-૧૧પ્રકાર૩૫૧
પૃથ્‍વી પરના આવરણો-ર૭’૧૪"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩ર૯
સિંહની પરોણાગત ૯’૦૦"૫-૮ભાષા ૩૩૬
છોગાડા હવે તો છોડો ૮’૩૦"૫-૮ભાષા ૩૩૬
કુંભાર અને ગધેડો ૬’૦૦"૫-૮ભાષા ૩૩૬
વનસપતિના અંગો-પારણા ૭’૩૦"૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૫ર
ઉષમાથી વાયુનું પ્રસરણ ૧૧’૧૪"૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૫ર
સમય-૧(જાણી લઇએ સમયને) ૧ર’ર૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩ર૧
સમય-ર(ઓળખો ધડીયારને) ૧૩’૩૫"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩ર૧
જમીન(ખજાનાની શોધ) ૧ર’ર૫"૯-૧૧વાતાવરણ ૩૫૧
લાઝીમ ૧૩’૧ર"૯-૧૧પી.ઇ.૩૫૧
જલ સ્‍વરૂપો -ર૮’૧૩"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩ર૯
ભારતનુ ભુપૃષ્‍ઠ ૧૧’૧૯"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસર૪૦
તરતા ડુબતા પદાર્થ ૧૦’૧૫"૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૫૧
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩