ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
પોષણ ક્ષમ આધાર (નિરંતર શિક્ષણ)એમ.એમ.ભારતીર૫-૦૪૯-૧૧ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
કારકિર્દી ધડનાર એમ.એમ.ભારતીર૧-૩૦શિક્ષકશિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
એક મુલાકાત (દોજુઇશાહ) એમ.એમ.ભારતી૧૪-૩૪શિક્ષકશિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
ગણિતિક હાથી એમ.એમ.ભારતી૧ર-રરશિક્ષકગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
શિક્ષણ સાથે વાર્તાલાપ (અશોક રાવલ) એમ.એમ.ભારતી૧ર-રરશિક્ષક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
માનસરોવર પ્રવાસ એમ.એમ.ભારતી૯-૪૬૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૭-ર૦૦૮
શિક્ષક સાથે વાર્તાલાપ (અશોક રાવલ) એમ.એમ.ભારતી૧ર-રરશિક્ષક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
દિપ સે દિપ જલાઓ એમ.એમ.ભારતી૧૧-૪૪શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
ચાન્‍સ ટુ સાઇન Chance to Signએમ.એમ.ભારતી૧૦-ર૦શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
લોકશાહિ મા મતાધિકાર એ.વાય.શેઠ૧૦-ર૦શિક્ષક જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩