ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
બાસ્‍કેટ બોલ કે.એલ.જોષી ૯’ ૦૦" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભાગાકાર -૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ૩૬’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ભાગાકાર -ર સાદુરૂપ આપો એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ભાઇબેન વાત્‍સલ્ય કે.એલ.જોષી ૮’ ૧૫’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
ભણતરનો સંદેશો બી.આર.ભાટી ૧૭’ ૩૦’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભારતની આબોહવાની લાક્ષણીકતાઓ ૧ એ.વાય.શેઠ ૬’ ર૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ભૂગોળ પર કાર્યક્રમ
ભારતની આબોહવાની લાક્ષણીકતાઓ ર એ.વાય.શેઠ ૬’ ૪૫’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ભૂગોળ પર કાર્યક્રમ
ભારતના વિર ક્રાંતિકારીઓ વી.જી.મોદી ર૦’ ૦૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભૌમિતીક આકારો એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૦ર’’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬ એનિમેશન
ભૌતિક શાસ્‍ત્ર-૧ નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૯’ ૧૫" વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
ભૌતિક શાસ્‍ત્ર -ર નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૭’ ૩૫" વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
ભવાઇ-જી.સી.ઇ.આર.ટી. (અમરેલી)બી.આર.ભાટી ૧૬’ ૫૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભીલી અને ગુજરાતી ભાષા-૧ કે.એલ.જોષી ૧૪’ ૩૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભીલી અને ગુજરાતી ભાષા -ર કે.એલ.જોષી ૧ર’ ૧૫’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભ્રષ્‍ટાચારના ભુતને ભગાવો બી.આર.ભાટી ૧૬’ ૦૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩