ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૪-૦૭૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૪-૦૯૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૩-૫૬૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૪-ર૫૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૪-૩૭૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૩-૩૩૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૩-૧૦૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૪-૦૬૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર (સુફીયા શેખ) એ.વાય.શેઠર૧-ર૭૯-૧૧ શારીરિક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
ભાડયા પરીવર્તન એન.એચ.પટેલ૯-૫૩૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩