ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સ્‍થાન, સીમા ભુપ્રષ્‍ઠા, એ.વાય.શેઠ૧૦-ર૪૯-૧૧ જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
નાગરીક જાગે માહિતી માંગે એન.એમ.પટેલ૩૦-૧૦૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
પર્યાવરણ
નું જતન
મહેશ કુનાવત૯-૦૦૯-૧૧ વાતાવરણર૦૦૭-ર૦૦૮
મિશ્રણના ધટકોના અલગીકરણ મહેશ કુનાવત૧૩-ર૫૯-૧૧ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
હસના મના હૈ કે.એલ.જોષી૬-૦૦૯-૧૧ હિન્‍દીર૦૦૭-ર૦૦૮
વર્ગ અને વર્ગમુળ -૧શ્રીમતીએ.એસ.દેસાઇ૧૩-૩૫૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
વર્ગ અને વર્ગમુળ -રશ્રીમતીએ.એસ.દેસાઇ૧૩-ર૬૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
બેડમીંટન એ.વાય.શેઠ૧૩-ર૫૯-૧૧ શારીરિક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
ગંગા માનુ વરીયતરામુ આર.જે.મચ્‍છી૧૮-૦ર૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
જસોદા તારા કાનુડાને આર.જે.મચ્‍છી૬-૧૯૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩