ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સોપાન એમ.એમ.ભારતી૧૫-૧૬૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
ર્ડા.બાબાસાહેબ આંબેડકર યુની. એમ.એમ.ભારતી૯-૪૫૯-૧૧ વાતાવરણર૦૦૭-ર૦૦૮
મેરા પરીચય કે.એલ.જોષી૮-૩૦૯-૧૧ હિન્‍દીર૦૦૭-ર૦૦૮
ચિત્રકામ -૧એમ.એમ.ભારતી૧૫-૫૭૯-૧૧ ચિત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
ચિત્રકામ -રએમ.એમ.ભારતી૯-૩૩૯-૧૧ ચિત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
જલ સંપત્તિ એ.વાય.શેઠ૧૦-૪૫૯-૧૧ જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
લીંગ પરિચય કે.એલ.જોષી૭-૧૩૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
ભીતરનો અવાજ એન.એમ.પટેલ૯-૦૦૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
ભારતના ક્રાંતિવીરો -૧એ.વાય.શેઠ૧૦-૪૦૯-૧૧ જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
ભારતના ક્રાંતિવીરો -રએ.વાય.શેઠ૧૦-ર૪૯-૧૧ જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩