ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
લાયક ઉમેદવારો આર.જે.મચ્‍છી ૧૧-૦૬૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
એક મુલાકાત (વંદન સેવક) એમ.એમ.ભારતી૧૧-૦૦શિક્ષકશિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
એક મુલાકાત (ર્ડા.અવધ કુમાર) એમ.એમ.ભારતી૧૯-૪૫શિક્ષકશિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
ગણત્રી ગચ્‍છતી એ.વાય.શેઠ૪-૩૦૯-૧૧ સંસ્‍કૃત.ર૦૦૭-ર૦૦૮
અહમ વો એ.વાય.શેઠ૧૦-૪૯૯-૧૧ સંસ્‍કૃત.ર૦૦૭-ર૦૦૮
સપ્‍ત વર્ષા એ.વાય.શેઠ૧૩-૧૩૯-૧૧ સંસ્‍કૃત.ર૦૦૭-ર૦૦૮
એક મુલાકાત (મનસુખભાઇ દવે) એ.વાય.શેઠ૧૮-ર૦૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
સબરી આર.જે.મચ્‍છી૧૧-૫૫૯-૧૧ જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
અટકચાળો જીવો આર.જે.મચ્‍છી૬-૧૬૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
પરમાના સામાન્‍ય કરજો મહેશ કાનાવત૧ર-૧૭૯-૧૧ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩