ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય રીમાર્કસ
લેખન પધ્‍ધતિ કે.એલ.જોષી૬-૧૪ગુજ.
વાકયના પ્રકાર કે.એલ.જોષીગુજ.
માનક વરના લેખન કે.એલ.જોષીહિન્‍દી
મુહાવરા અને કહેવત કે.એલ.જોષી૧.૫.૦૮હિન્‍દી
પરિભાષિક શબ્‍દો એ.એસ.દેસાઇ૧.૫.૦૮ગણિત
ચિત્ર પ્રદર્શન એમ.એમ.ભારતી૧.૫.૦૮ચિત્ર
કલામય મોર એમ.એમ.ભારતી૧.૫.૦૮ચિત્ર
વાર્તાલાપ (લીનાબેનસારાભાઇ) એમ.એમ.ભારતી૧.૫.૦૮જન.
ર્ડા.વિક્રમ સારાભાઇ એમ.એમ.ભારતી૧.૫.૦૮વિજ્ઞાન
રાગ પરિચય દુર્ગા આર.જે.મચ્‍છી૧.૫.૦૮સંગીત
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩