ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય રીમાર્કસ
રાગ પરિચય ભુપાલી આર.જે.મચ્‍છી૧.૫.૦૮સંગીત
ધરતિના સાદ આર.જે.મચ્‍છી૧.૫.૦૮ગુજ.
ગુજરાત લોક જીવન એ.વાય.શેઠ.૯.૫.૦૮સા.વિજ્ઞાન
પરિભાષિક શબ્‍દો એ.એસ.દેસાઇ૯.૫.૦૮ગણિત
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ એમ.એમ.ભારતી૯.૫.૦૮અંગ્રેજી
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ ૪રએમ.એમ.ભારતી૯.૫.૦૮અંગ્રેજી
જીવન અંજલી થાજો આર.જે.મચ્‍છીરર.૫.૦૮ગુજ.
આપણુ શરીર ૧આર.જે.મચ્‍છીરર.૫.૦૮વિજ્ઞાન
બીજ અને તેનું અંકુર એન.એમ.પટેલરર.૫.૦૮વિજ્ઞાન
જમીનને ઓળખીએ એન.એમ.પટેલરર.૫.૦૮વિજ્ઞાન
શ્રવણ આર.જે.મચ્‍છીર૯.૮.૦૮સા.વિજ્ઞાન૬૧૦
એ કવિઝ આર.જે.મચ્‍છીર૯.૮.૦૮અંગ્રેજી ૮૧૧
એ કવિઝ ગુજરાતીઆર.જે.મચ્‍છીર૯.૮.૦૮અંગ્રેજી ૮૧ર
પારિભાષિક શબ્‍દો ભુ એ.એસ.દેસાઇર૯.૮.૦૮ગણિત ૭
પારિભાષિક શબ્‍દો ભુએ.એસ.દેસાઇર૯.૮.૦૮ગણિત ૭
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩