ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ભૂકંપ સુરક્ષીત શાળા એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૧-ર૦૦ર
ભૂલશો નહી એમ.એમ.ભારતી ૭’ ર૦" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૮-૧૯૯૯ નાટક
ભૂમિ ખંડો એ.વાય.શેઠ ૧૪’ ર૭’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભૂમિ સ્‍વરૂપો એ.વાય.શેઠ ૭’ ર૪’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ભૂમીતીના પાયાના ખ્‍યાલો-રેખા, રેખાખંડ, કિરણ એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ર૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ભૂમીતીના પાયાના ખ્‍યાલોએ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૩૮’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬ (બિંદુ, રેખા, કિરણ, રેખાખંડ)
ભૂસ્‍તર શાસ્‍ત્ર એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૧૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
બિલોરીકાચ એ.વાય.શેઠ ૮’ ૪૫" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
બિલોરીકાચ ની રમત એમ.એચ.કાનાવત ૧૬’ ૧૪’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
બિરબલ (અંગ્રેજી નાટક) એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૩૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બોલો બી.આર.ભાટી ૧૧’ ૧૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી ઝવેરચંદ મેધાણીની વાર્તા પર આધારીત કાર્યક્રમ
બોલો-ઝવેરચંદ મેઘાણી બી.આર.ભાટી ૧૦’ ૦૦" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૮-૧૯૯૯
બોનસાઇ એમ.એમ.ભારતી ર’ ૩૪" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
બ્રેડની કહાની એમ.સી.રાઠોડ ૧૫’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
કેન્‍સર એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૧૫" ૯-૧૧ આરોગ્‍ય ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩