ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય રીમાર્કસ
પોષક તત્‍વની ખામીથી થતા રોગો રએન.એમ.પટેલરર.૫.૦૮વિજ્ઞાન
પોષક તત્‍વની ખામીથી થતા રોગોએન.એમ.પટેલરર.૫.૦૮વિજ્ઞાન
ઉર્જા પ્રણાલીગત એમ.એચ.કાનાવતર૩.૫.૦૮વિજ્ઞાન
ઉર્જા બીન પ્રણાલીગત એમ.એચ.કાનાવતર૩.૫.૦૮વિજ્ઞાન
ગુજરાત લોકજીવન એ.વાય.શેઠ.ર૩.૫.૦૮સ.સાયન્‍સ.
જીવાણુ બેકટેરીયા એન.એમ.પટેલર૩.૫.૦૮વિજ્ઞાન
જીવ વિજ્ઞાન બાયો ટેકનોલોજી એન.એમ.પટેલર૩.૫.૦૮વિજ્ઞાન
કેન્‍સર ૧-રએન.એમ.પટેલર૩.૫.૦૮વિજ્ઞાન
પોષક તત્વોની ખામી થી થતા રોગો સમતોલ આહાર એન.એમ.પટેલર૩.૫.૦૮વિજ્ઞાન
વાર્તુળનો પરિઘ એ.એસ.દેસાઇ૯.૬.૦૮ગણિત૪૦૦ ૩
ત્રિકોણના ત્રણ ખુણાનો સરવાડો એ.એસ.દેસાઇ૯.૬.૦૮ગણિત૪૦૦ ૪
રાજયમાં દસમાં ધોરણમાં પ્રથમ સૌરભ ગોર ૧એમ.એમ.ભારતીર૪.૬.૦૮જન.
રાજયમાં ધોરણમાં પ્રથમ હસમુખમોદી પ્રિન્‍સીપાલ એમ.એમ.ભારતીર૪.૬.૦૮જન.
કન્‍યા છાત્રાલય એમ.એમ.ભારતીર૪.૬.૦૮જન.
મુલાકાત રશ્મિ હડા એમ.એમ.ભારતીર૪.૬.૦૮જન.૧૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩