ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય રીમાર્કસ
સુખી કોણ એ.વાય.શેઠર૪.૬.૦૮જન.૩૩૭ ૧
ર્ડા.વિક્રમ સારાભાઇ એન.એમ.પટેલર૪.૬.૦૮વિજ્ઞાન૪૦૬ ૯
જીંદગી જીંદગી એ.વાય.શેઠર૧.૭.૦૮જન.
રાગ પરિચય સારંગ આર.જે.મચ્‍છીર૧.૭.૦૮સંગીત૪૦૩ ૬
રાગ પરિચય યમન કલ્‍યાણ આર.જે.મચ્‍છીર૧.૭.૦૮સંગીત૪૦૩ ૭
ક્રિયાપદ કે.એલ.જોષીર૯.૭.૦૮ગુજ.-૫
રાગ પરિચય ભૈરવી આર.જે.મચ્‍છીર૯.૭.૦૮સંગીત૪૦૩ ૮
સ્‍ટેઇંગ એલાઇવ એ.વાય.શેઠર૯.૭.૦૮જન.
બીજ અને તેનું અંકુર એન.એમ.પટેલ૧૧.૮.૦૮વિજ્ઞાન ૬૧૦
હસી કે તહેક કે.એલ.જોષી૧૧.૮.૦૮હિન્‍દી ૭
વર્તુળ આલેખ એ.એસ.દેસાઇ૧૧.૮.૦૮ગણિત
સંસ્‍થા પરિચય એમ.એમ.ભારતી૧૧.૮.૦૮જન. ૧૧
નૃત્‍ય વંદન એમ.એમ.ભારતી૧૧.૮.૦૮જન. ૧ર
રોજ નિશાળે જઇએ એમ.એમ.ભારતી૧૧.૮.૦૮જન.૧૩
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩