ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
પેનલ દિગ્‍દર્શક યાદી
ક્રમ નામ ફોન નંબર
શ્રી વિપુલ બી. શર્મા ૯૮૨૪૨૩૧૮૪૦
ભૂમિકા તોમર ૯૪૨૭૦૦૭૦૬૪
શ્રી રાજુ શુકલ ૯૮૨૪૦૬૭૦૯૧
દિપક મધુકાંત અંતાણી ૯૮૯૮૦૧૨૦૨૩
મીતા બી બાપોદરા ૯૩૭૭૫૬૬૦૫૧
જાસ્‍મીન મનસુરી ૯૪૨૭૬૦૬૯૪૩ - ૨૬૫૭૮૬૧૫
શ્રી અર્ચન ત્રિવેદી ૨૨૧૧૩૯૩૧ - ૯૪૨૬૩૬૭૫૫૨
દિપિકા યોગેન્‍કા ૯૮૨૫૬૮૮૧૯૧
મનિષા આર. શર્મા ૯૮૨૫૧૭૦૯૧૭
૧૦નીશા અતુલ પટેલ ૯૮૭૯૦૧૫૪૫૩
૧૧ભીમ વાકાણી ૨૬૭૬૬૮૮૨ - ૯૩૨૮૦૨૫૫૩૪