ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
M-2વિજ્ઞાન (૧) ગરગડી અને તેના ઉપયોગો
(ર) હું વૈજ્ઞાનિક બંટી (સજીવ-નિર્જીવ)
(૩) ઉષ્‍મા સુવાહક-અવાહક
(૪) ફોલ્‍ડીંગ સૂર્ય કુકર
(પ) સિંક્રોનાઇઝ સોલર ટયુબવેલ
(૬) બિલોરી કાચ
M-3સ્‍વાસ્‍થ્‍ય(૧) યોગાસનો
(ર) સૂર્યનમસ્‍કાર
(૩) જો હોય તંદુરસ્‍ત તન તો રહે પ્રફુલ્‍લીત મન
(૪) સમતોલ ખોરાક અને તંદુરસ્‍તી
(૫) સ્‍વાસ્‍થ્‍ય માટે ખોરાક
M-4 વિજ્ઞાન (૧) વિટામીન ઝીંદાબાદ
(ર) બાળરોગો તથા તેમની સારવાર
M-5વિજ્ઞાન(૧) એકયુપ્રેશર ચિકિત્‍સા
(ર) કંકાલતંત્ર-પાચનતંત્ર
(૩) દાદુ અને રાજુ
M-6વિજ્ઞાન(૧) દાડમ જેવા દાંત
(ર) આંખનું જતન
(૩) મીનાની ત્રણ ઇચ્‍છા
(૪) છીંક કેમ આવે છે
(૫) હેડકી કેમ આવે છે.
(૬) નસકોરા કેમ બોલે છે.
M-30પર્યાવરણ(૧) ગરગડી અને તેના ઉપયોગો
(ર) સમતોલ અરિસો
આગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21