ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
સ્‍કાઉટ એન્‍ડ ગાઇડ જાંબોરી - ૨૦૦૯ ભાગ-૧ ૧૩-૪૫શા.શિ.૨૦૦૯-૨૦૧૦
સ્‍કાઉટ એન્‍ડ ગાઇડ જાંબોરી - ૨૦૦૯ ભાગ-૨૧૫-૧૦શા.શિ.૨૦૦૯-૨૦૧૦
સ્‍કાઉટ એન્‍ડ ગાઇડ ૦૯-૫૦શા.શિ.૨૦૦૯-૨૦૧૦
મમ િવદ્યાલય ૧૦-૪૦સંસ્‍કૃત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
સંસ્‍કૃત ભજસ્‍વ ૧૨-૦૬સંસ્‍કૃત૨૦૦૯-૨૦૧૦
ચિત્રપદાની ૧૩-૧૨સંસ્‍કૃત૨૦૦૯-૨૦૧૦
અંજળપાણી ૧૩--૨૦ગુજરાતી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ધીરજકાકા ૧૨-૦૦ગુજરાતી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ખોટી બે આની ૧૦-૧૦ગુજરાતી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પછી શું ? ૧૬-૩૦ગુજરાતી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩