ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ વિષય સમગાળો

દવાખાનાનું બીલ

ગુજરાતી

૧૦-૨૦

સૌર ઊર્જા ઉપકરણો

વિજ્ઞાન

૧૦-૪૦

ખનીજક્ષારો અને તેનું મહત્‍વ

વિજ્ઞાન

૭-૪૫

ગુજરાત સ્‍થાન, સીમા, ભુપૃષ્‍ઠ-ર

સામાજીક વિજ્ઞાન

૮-૨૯

સ્‍વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ગાંધીજીનું પ્રદાન

સામાજીક વિજ્ઞાન

૧૧-૦૭

ભારતમાં સામાજીક અને ધાર્મિક સુધારાઓ ભાગ-૧

સામાજીક વિજ્ઞાન

૧૨-૨૭

રાજ્ય વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન

વિજ્ઞાન-ગણિત

૧૩-૩૫

આપણું ગુજરાત (ક્વિઝ)

પર્યાવરણ

૧૩-૪૦

વૈજ્ઞાનિક પિયત પદ્ધતિઓ

વિજ્ઞાન

૧૧-૧૫

સ્‍વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ગુજરાતની ભૂમિકા

સામાજીક વિજ્ઞાન

૭-૫૮

પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩