ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

વિડિઓ

માહિતી મેળવવાના અધિકાર
India.gov.in
એવોર્ડ
સંસ્થાત વાર્ષિકક જાપાન ઇનામ મહોત્સસવમાં ભાગ લે છે ‘રંગ‘, ‍‘દીવાદાંડી‘, ‘દિશા‘ અને ‘પ્લાત‍સ્ટિક‘ બંગાડ અથવા ઉત્તમ જેવા કાર્યક્રમો આ ઉત્સમવમાં મોકલવામાં આવ્યાછ છે.
આ સંસ્થા‍ ‘સીઆઇઇટી‘ દ્વારા દર વર્ષે યોજાતા રાષ્ટ્રી ય શૈક્ષણિક દ્રશ્યા -શ્રાવ્યપ ઉત્સતવમાં ભાગ લે છે. આ સંસ્થ્ને આ ઉત્સઉવમાં ર૦૦૪-૦પ માં ત્રણ એવોર્ડ મળ્યા હતા.
સી.આઇ.ઇ.ટી. રાજયના તમામ મહત્વના બનાવોને યોગ્યત સમય-માળખાની અંદર આવરી લઇ તેનું પ્રસારણ કરે છે.
એન.સી.ઇ.આર.ટી. (સીઆઇઇટી) ના માર્ગદર્શનથી રાષ્ટ્રી ય વ્યાાપી વર્ગખંડ ટેલી-કોન્ફવરંસિંગ પરિયોજના હેઠળ નવેમ્બ ર ર૦૦૬ માં આ સ્ટુ૪ડિયોનો ઉપયોગ કરીને સીબીએસઇ શાળાઓના ૩૭૦ શિક્ષકોને તાલીમ અપાઇ હતી.