ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
દિવાદાંડી એ.વાય.શેઠ ર૮’ ર૫" ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
દોહે કે.એલ.જોષી ૭’ ૦૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક અંધ શિક્ષકની મુલાકાત એમ.એમ.ભારતી ર૦’ ૩૮" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ ઇન્ટરવ્‍યુ
એક ઘા બી.આર.ભાટી ૮’ ૪૮’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક જ અરમાન છે મને એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૪૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક જ દે ચિંગારી એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૪૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક જતન ઔર સી.આઇ.ઇ.ટી. નવી દિલ્‍હી ૧૬’ ૫૦" વિડયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
એક મુલાકાત -(સુદર્શન અયંગર ) એમ.એમ.ભારતી ર૧’ ૦૧’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત (યોગેન્‍દ્ર વ્‍યાસ) એમ.એમ.ભારતી ર૦’ ૧૦’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત -અમ્રપાલી મર્ચન્‍ટ એમ.એમ.ભારતી ર૩’ ૦૦ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત-ર્ડા.રાજેન્‍દ્રસિંહ જાડેજાએમ.એમ.ભારતી ર૧’ ૫૭" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત-પદમશ્રી ઇશ્વર પટેલ એમ.એમ.ભારતી ર૪’ ૧૬’’ શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત -રાજા પાઠક એમ.એમ.ભારતી ૧૬’ ૩૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત - શ્રી બી.જે.દિવાન એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૧૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ
એક મુલાકાત -શ્રી નલીન પંડિત એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૩૫" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩