ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ગુરૂદ્વારા પટના સાહેબ સાઇટ બિહાર ૧૪’ ૩૮" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
ગુરૂત્તમ સાધારણ અવયવ અને લધુત્તમ સામાન્‍ય અવયવી-૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૦૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુરૂત્તમ સાધારણ અવયવ અને લધુત્તમ સામાન્‍ય અવયવી-ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુરૂત્તમ સાધારણ અવયવ અને લધુત્તમ સામાન્‍ય અવયવી-૩ એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ૫૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુરૂત્તમ સાધારણ અવયવ અને લધુત્તમ સામાન્‍ય અવયવી-૪ એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
હંસ કોનો બી.આર.ભાટી ૮’ ૧૪" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
હાર નહી હોતી-ધો.૭ કે.એલ.જોષી ૭’ ૪૫’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
હરે પ્રભુ પ્રેમસાગર દેસમાં એ.વાય.શેઠ ૬’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
હસ્‍તકલા પ્રદર્શન એમ.એમ.ભારતી ૧૪’ ૧૬" ૯-૧૧ કલા ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રદર્શન
હાથથી બનેલો કાગળ એમ.સી.રાઠોડ ૮’ ૦૦" ૯-૧૧ કલા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
હવાનો જાદુ જે.એન.ભટ્ટ ૧૭’ ૫૭" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૮-૧૯૯૯
હવાના પ્રયોગો-૧ એમ.એચ.કાનાવત ૧૧’ ૦૦’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
હવાના પ્રયોગો-ર એમ.એચ.કાનાવત ૯’ ૩૦’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
હેડકી કેમ આવે છે. એમ.એમ.ભારતી ર’ ૦૦" ૫-૮ આરોગ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર શરીર વિજ્ઞાનની કેટલીક બાબતો માટે વૈજ્ઞાનિક કારણો
હિન્‍દી પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ એમ.એમ.ભારતી ૧૪’ ૦૦" ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રીમતી મધુ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩