ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
કર્મયોગી યોજના ૮ જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૮’ ૫૭" શિક્ષક ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.પી.સી.વૈદયા શ્રી હિરાભાઇ પટેલ ર્ડા.એ.પી.શાહ ર્ડા.કે.એન.દેસાઇ, શ્રી આર.કે.ચૌધરી
કર્મયોગી યોજના ૧ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ખાસ પ્રસારણ માન.મુખ્‍યમંત્રીશ્રીનો સંદેશો, ર્ડા.રાજેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા, ર્ડા.સુલભાબેન ર્ડા.દમયંતિબેન ર્ડા.દિલાવતરસિંહ જાડેજા શ્રી પી.કે.લેહરી (સી.એસ.)
કર્મયોગી યોજના ૧૦ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૧’ ૦૬" શિક્ષક વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.કુમારપાલ દેસાઇ ર્ડા.વી.બી.ગોહેલ શ્રી હસમુખ હિંગુ
કર્મયોગી યોજના ૧૧ જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૫’ ૦૦" શિક્ષક વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.સી.આર.વોરા
કર્મયોગી યોજના ૧ર જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૫’ ૦૦" શિક્ષક વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.નયના જૈન
કર્મયોગી યોજના ૧૩ જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૦’ ૦૦" શિક્ષક ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.દમયંતિબેન ઉમરા
કર્મયોગી યોજના ૧૫ જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૦’ ૦૦" શિક્ષક ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.સુલાભા નટરાજ
કર્મયોગી યોજના ૩ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ માન. આરોગ્‍ય મંત્રી શ્રી આઇ.કે.જાડેજા, ર્ડા.એ.પી.શાહ, ર્ડા.કે.એન.દેસાઇ, શ્રી પી.વી.ત્રિવેદી
કર્મયોગી યોજના ૫ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.પી.સી.વૈદયા ર્ડા.એ.પી.શાહ ર્ડા.કે.એન.દેસાઇ શ્રી આર.સી.રાવલ
કર્મયોગી યોજના ૬ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.રવિન્‍દ્ર દવે શ્રી વી.બી.ગોહેલ ર્ડા.સી.આર.વોરા, ર્ડા.નયન જૈન ર્ડા.આઇ.એમ.પટેલ
કર્મયોગી યોજના ૭ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૪’ ૧૫" શિક્ષક ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રી શામજીભાઇ આંતલા શ્રી હિરાભાઇ પટેલ ર્ડા.એ.પી.શાહ શ્રીમતી જયંતિ રવી
કર્મયોગી યોજના ૯ જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૭’ ૪૭" શિક્ષક વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ સ્‍વામી જીતસ્‍તમનદાજી શ્રી હિરાભાઇ પટેલ શ્રી પી.કે.લેહરી (સી.એસ.)
કર્મયોગી યોજના તબકકો ર કલા જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૮’ ૦૦" શિક્ષક કલા ર૦૦૩-ર૦૦૪ શિક્ષક તાલિમ
કર્મયોગી યોજના તબકકો ર પી.આઇ.જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૮’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ શિક્ષક તાલિમ
કર્મયોગી યોજના-સિધ્‍ધિઓ એમ.એમ.ભારતી ૧૭’ ર૩" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રસારણ માટે નહી (સી.ડી.માટે)
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩