ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
કર્મયોગી યોજના ર જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ માન.શિક્ષણમંત્રીનો સંદેશો, ર્ડા.સુલભાબેન નટરાજ, સ્‍વામી જિતમનનંદજી, શ્રીમતી જયંતી રવિ.
કસુંબલ રંગ બી.આર.ભાટી ૪’ ૪૫" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૭-૧૯૯૮ લોકગીત
ખેંચવા સી.આઇ.ઇ.ટી. નવી દિલ્‍હી ૧૩’ ૩૦" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
ખેલત વસંત એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૧૫" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
ખેત ઓઝારો એમ.એચ.કાનાવત ૧૫’ ૧૪" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૮-૧૯૯૯
ખુણાની સમજ એ.વાય.શેઠ ૭’ ર૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ખુણાની માપણી એ.વાય.શેઠ ૧૧’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ખુણાની જોડના પ્રકાર એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૪૫"’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
કિડની ૧ એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ૩૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
કિડની ર એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ૩૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
કિનારી ફરતા રસ્‍તાઓ યુ ક્ષેત્રફળ એ.એસ.દેસાઇ ૯’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
કોયડાનો ઉકેલ એ.એસ.દેસાઇ ૪’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
ક્ષાર નિયંત્રણ એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૦૯" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
લાલ પીળી બસ ચાલી એ.વાય.શેઠ ૬’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
લંબ રેખાઓ -૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૩૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩