ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
મિના-કન્‍યાની સંભાળ લો એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ર૬" શિક્ષક નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦ર-ર૦૦૩ મહિલા સશકિત અંગે ’’યુનિસેફ’’ એ કરેલી પ્રગતિ
મિના-મિના ની ત્રણ ઇચ્‍છા એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૦૦" ૫-૮ આરોગ્‍ય ર૦૦ર-ર૦૦૩ આરોગ્‍ય અને સ્‍વાસ્‍થય અંગે ’’યુનિસેફ’’ એ કરેલી પ્રગતિ
મિના-નિશાળ મને બહુ ગમે એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ર૦" શિક્ષક નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦ર-ર૦૦૩ બાળકોને શાળામાં જવા માટે ’’યુનિસેફ’’ એ કરેલી પ્રગતિ
મિતાક્ષરો એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૩૮" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ દૈનિક જીવનમાં વારંવાર વપરાતા સંક્ષેપાક્ષર
મિઠાની વાર્તા એમ.સી.રાઠોડ ૧૦’ ૩૦" ૫-૮ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
એમ.એલ.એલ. શાળા એમ.એમ.ભારતી ૧૪’ ૫૬" શિક્ષક વાતાવરણ ૧૯૯૬-૧૯૯૭
મો સ્‍કુલ મો પીલ (મારી શાળા મારા બાળકો) સાઇટ ઓરીસ્‍સા ર૦’ ર૪" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
મોર્ડન ટોય (આદ્યુનિક રમકડા) જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૫’ ૫૩" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
મોનવલો બી.આર.ભાટી ૧ર’ ૩૦" શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
મુલ નો પરિચય એ.વાય.શેઠ ૫’ ર૫" ૫-૮ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત (roots)
મુલાકાત શ્રી આર.બી.મારવીયા એમ.એમ.ભારતી ર૧’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬ ભૂમિ વપરાશ બોર્ડ
મુળાક્ષરો એમ.એચ.કાનાવત ૯’ ૧૬" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
મુરખના સરદાર-૧ કે.એલ.જોષી ૬’ ૧૦" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
મુરખના સરદાર -ર કે.એલ.જોષી ૮’ ૦૦" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
નાચતા નૈતિક એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૩૮" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩