ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
ખાતા વિશે
સ્ટુડિયો

આ સંસ્થામાં માલિકીનો ‘સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ‘଴ સ્ટુડિયો છે. તેને અદ્યતન સંસાધનોથી સજ્જ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્ટુડિયોને યોગ્ય સમયાંતરે ઊંચી કક્ષાનો આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણનો બનાવ્યો છે. સ્ટુડિયોમાં ડિજિટલ સ્વીચર, ડિજિટલ કેમેરા, નોન-લીનિયર એડિટિંગ સેટ-અપ, વીસીડી/ડીવીડી રાઇટર અને પ્રિન્ટર છે. બહારના શુટિંગ માટે ચાર અદ્યતન ઇ.એન.જી. સેટ-અપ પણ છે.