ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
પ્રવૃત્તિઓ
મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રૌદ્યૌગિકી સંસ્થા , અમદાવાદની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ નીચે મુજબ છે :
.શિક્ષણની ગુણવત્તા ઊંચી લાવવા માટે ઊંચી કક્ષાના અને હેતુપૂર્ણ રેડિયો અને ટેલિવિઝન કાર્યક્રમોનું નિર્માણ અને પ્રસારણ.
.શિક્ષકો અને નિર્દિષ્ટ વય-જૂથમાં બાળકો માટે સારી ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ પૂરું પાડવા ટેલિવિઝન પર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોનું નિર્માણ કરવું.
.રેડિયો અને ટેલિવિઝન કાર્યક્રમો માટે સ્ક્રિકપ લખવા માટે કાર્યશાળાઓ યોજવી અને સ્ક્રિપ લખવા માટે તાલીમ આપવી.
.ભવિષ્યસમાં વધુ સારા કાર્યક્રમોનું નિર્માણ કરવા, કાર્યક્રમો વિશે અભિપ્રાય મેળવવા અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવું.

આ સંસ્થા શિક્ષકો અને ૬-૧૪ વર્ષની વયજૂથમાં બાળકો માટે કાર્યક્રમોનું નિર્માણ કરે છે. આ કાર્યક્રમો દૂરદર્શનની ડીડી-૧ અને ડીડી-૧૧ ચેનલ પર સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સવારે ૧૦-૦૦ થી ૧૦-૩૦ સુધી પ્રસારિત કરવામાં આવે છે આ કાર્યક્રમોમાં શૈક્ષણિક સમૃદ્ધિ અને શૈક્ષણિક મનોરંજનના વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. શૈક્ષણિક અને ટેકનિકલ ગુણવત્તા બંને જાળવવા પૂરતી કાળજી લેવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમો શિક્ષકોની મદદથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. વિષયની સમૃદ્ધિ માટે જરૂરી હોય તો વિષય – નિષ્ણાતો સાથે મંત્રણા પણ કરવામાં આવે છે.