ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

Video
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
India.gov.in
દ્રષ્ટિ
સંદેશા વ્યનવહારના માધ્યમ તરીકે રેડિયો અને ટીવીની મર્યાદા હવે ફરજિયાત રહી નથી. આ બાબત લક્ષમાં રાખીને ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રાદ્યોગિકી સંસ્થાએ નવા અને હાલના કાર્યક્રમોને ડિઝીટાઇઝ કરવા માટે નવું વિઝન મિકસર નોન-લીનિયર એડિટિંગ સેટ અપ અને સીડી/ડીવીડી ડુપ્લીટકેટ સ્થા પીને તેના સ્ટુથડિયોને આદ્યુનિક બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે.છેલ્લા સમાચાર અને વિશેષતા
Educational Calendar

Awards & Achievementએવોર્ડ અને સિદ્ધ

Awards & Achievementફોટો ગેલેરી

GSWAN

Vibraint Gujarat 2015

SEARCH YOUR NAME IN THE VOTERS LIST