ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
M-31પર્યાવરણ(૧) આપણી વનસ્‍પતિ:ભાગ ૧ થી પ
M-32પર્યાવરણ(૧) આપણી વનસ્‍પતિ: ભાગ ૬ થી ૧૦
M-33પર્યાવરણ(૧) દરિયાઇ જીવ સૃષ્‍ટિ- પ્રાકૃતિક શિક્ષણ શિબિર: ભાગ ૧ થી ૩
૧૦M-34પર્યાવરણ(૧) સરદાર સરોવર
(ર) જળ એજ જીવન ભાગ: ભાગ ૧ થી ૩
૧૧M-35પર્યાવરણ(૧) પર્વતારોહત:ભાગ ૧ થી ૪
૧૨M-36પર્યાવરણ(૧) પર્વતારોહત:ભાગ ૫ થી ૭
૧૩M-39પ્રાર્થના(૧) ગીતા દશક…
(ર) સરસ્‍વતી વંદના હે શારદે મા....
(૩) એક જ અરમાન છે મને ....
(૪) શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ.....
(૫) એકજ દે ચિનગારી...
(૬) જીવન અંજલી થાજો...
૧૪M-41જનરલઇન્‍ટરનેટની સમજ:ભાગ ૧ થી ૪
૧૫M-42વિજ્ઞાન(૧) કોમ્‍પ્‍યુટર નો પરિચય:ભાગ-૧
(ર) કોમ્‍પ્‍યુટરનો પરિચય: ભાગ ર
(૩) કોમ્‍પ્‍યુટરનો પરિચય: ભાગ ૩
(૪) કોમ્‍પ્‍યુટરનો પરિચય-વાલીઓ માટે
(૫) કોમ્‍પ્‍યુટર નો ઉપયોગ
૧૬M-43જનરલ(૧) અગ્‍નિ શમન સેવા
(ર) અગ્‍નિ શમન તાલીમ ભાગ-૧
(૩) અગ્‍નિ શમન તાલીમ ભાગ ૨
૧૭M-44શૈક્ષણિક (૧) અધ્‍યયન અક્ષમતા
(ર) માનસિક ક્ષતિ
(૩) મંથન
(૪) ઉત્‍થાન
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21