ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૫૯M-121ગુજરાતી (૧) સત્‍યવ્રત
(૨) ભ્રષ્‍ટાચારનાં ભૂતનો ભગાવો
(૩) બદલો
(૪) બાળ શિવાજી
૬૦ M-122ગુજરાતી (૧) ગોષ્‍ઠિ –ર્ડા.ચંદ્રકાંત શેઠ:ભાગ ૧
(ર) ગોષ્‍ઠિ-શ્રી મહિપત કવિ: શ્રીમતી લિલા કવિ: ભાગ -૨
(૩) ગોષ્‍ઠિ-શ્રી વી.રામાનુજ: ભાગ ૩
૬૧M-123ગુજરાતી (૧) પહાડનું પુષ્‍પ
(સ્‍વ.ઝવેરચંદ મેધાણીના જીવન કવન વિષયક)
(ર) એક ઘા (કલાપી)
(૩) મંદિર તારૂ વિશ્વરૂપાળુ (જયંતિલાલ આચાર્ય)
(૪) જનની (દામોદર બોટાદકર)
(૫) ચારણ કન્‍યા (સ્‍વ.ઝવેરચંદ મેઘાણી)
૬૨M-124ગુજરાતી (૧) ભવાઇ
(ર) ધરતીનાં આંસુ
(૩) મોવાળો
(૪) આપણાં વહાલાં સાથીઓ
(૫) આદિવાસી નૃત્‍ય
૬૩M-125ગણિત ગણિત ધોરણ: ૬
(૧) ચોરસ લંબચોરસ પરિમિતિ
(ર) કિનારી ફરતા રસ્‍તાનું ક્ષેત્રફળ
(૩) ચાર દિવાલોનું ક્ષેત્રફળ
(૪) ઘનફળ
(૫) ત્રિકોણની રચના
BACKNEXT
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21