ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૬૪M-126ગણિતગણિત ધોરણ:૬
(૧) સમાંતર રેખાઓ: ભાગ ૧, ૨
(૨) લંબ રેખાઓ: ભાગ ૧, ૨
૬૫M-131કોમ્‍પ્‍યુટર(૧) કોમ્‍પ્‍યુટરનો ઉપયોગ
(ર) કોમ્‍પ્‍યુટરનો પરિચય
(૩) કોમ્‍પ્યુટરની પ્રક્રિયા
(૪) કોમ્‍પ્‍યુટર ના ઇનપુટ સાધનો
(૫) કોમ્‍પ્‍યુટરના આઉટપુટ સાધનો
૬૬M-132ગણિતગણિત ધોરણ : ૬
(૧) ટકા-ટકાની સમજૂતિ: ભાગ ૧
(ર) ટકા-ટકાનો ઉપયોગ: ભાગ ૨
(૩) ટકા-ટકાના વ્‍યવહારૂ દાખલા : ભાગ ૩
૬૭M-133ગણિતગણિત ધોરણ: ૩
(૧) નફો-ખોટ: નફો ખોટ સમજૂતિ: ભાગ ૧
(ર) નફો-ખોટ:વ્‍યવહારિક દાખલા :ભાગ ર
(૩) નફો-ખોટ:વેચાણ કિંમત શોધવી:ભાગ ૩
૬૮M-134ગણિતગણિત ધોરણ:૬
(૧) સાદુ વ્‍યાજ
(ર) વ્‍યાજ
(૩) વ્‍યાજનો દર
(૪) મુદલ, વ્‍યાજ મુદલ
૬૯M-135ગણિત ગણિત ધોરણ: ૬
(૧) ધાત અને ધાતાંક: ભાગ ૧ થી ૫
૭૦M-136ગણિત ગણિત ધોરણ: ૬
(૧) અજ્ઞાત સંખ્‍યા: ભાગ ૧
(ર) અજ્ઞાત સંખ્‍યા ના ગુણધર્મો : ભાગ ર
(૩) સમીકરણ: ભાગ ૧
(૪) સમીકરણનો ઉકેલ : ભાગ ર
(૫) કૂટ પ્રશ્નો અને તેનો ઉકેલ: ભાગ ૩
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21