ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૭૧M-137ભાષા(૧) કચ્‍છી બોલી અને ગુજરાતી ભાષા: ભાગ ૧, ૨
(ર) કચ્‍છી બાળ વાર્તાઓ ભાગ ૧, ર
૭૨M-138અંગ્રેજી રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ: ભાગ ૨૨ થી ૨૭
૭૩M-139જનરલ (૧) ફિંગર પપેટ
(ર) મ્‍હોરા પપેટ (પ્રાણીઓ)
(૩) મ્‍હોરા પપેટ(પક્ષીઓ ) (૪) મ્‍હોરા પપેટ (માનવ)
૭૪M-141ભૂગોળ (૧) ભૂમિ ખંડો-ધોરણ:૫
(ર) મહાસાગરો-ધોરણ: ૫
(૩) ભૂમિ સ્‍વરૂપો-ધોરણ: ૬
(૪) આણપણો ખંડ (એશિયા) ધોરણ-૬
(૫) આપણો દેશ ભારત-ધોરણ:૫
(૬) ભારતની કુદરતી સંપત્તિ-(જળસંપતિ) ધોરણ:૫
(૭) પૃથ્‍વીની દૈનિક ગતિ: ધોરણ ૭
૭૫M-138જનરલો જાપાન પ્રાઇઝ શ્રેણી
(૧) દીવા દાંડી
૭૬M-91જનરલ (૧) દિશા: ભાગ ૧, ૨
૭૭M-92જનરલ (૧) “DISHA” “ENG”
(ર) PLASTIC WASTE OR BEST?
૭૮M-79ઓડિયો શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોની ઓડિયો સી.ડી.
(૧) સંગીત પરિચય
(ર) તાલ સમજ
(૩) ભોપાલી
(૪) રાગ દુર્ગા
(૫) રાગ સારંગ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21