ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૭૯M-80ઓડિયો (૧) સંગીત શિક્ષણ: ભાગ ૬ થી ૧૦
(ર) રાગ-કફી
(૩) રાગ –દેશ
(૪) રાગ –ખમાજ
(૫) રાગ –ભીમપલાસી
(૬) રાગ –ભૈરવી
૮૦M-81ઓડિયો (૧) ગુજરાતના વૈજ્ઞાનિકો
(ર) સજીવ-નિર્જીવ
(૩) હવા-હવા
(૪) ઝગમગતું આકાશ
(૫) સુણજોરે ભાઇ સારૂં
૮૧M-82ઓડિયો (૧) ગુજરાતના સાહિત્‍યકારો
(ર) કેટલા વાગ્‍યા
(૩) ચિત્રગુપ્‍તનો ચોપડો અને ગણિતશાસ્‍ત્ર
(૪) વનસ્‍પતિ ઓળખ
(૫) પરિવર્તન પરિવર્તન
૮૨M-83ઓડિયો (૧) અંગ્રેજી મુળાક્ષરો
(ર) સંજ્ઞાઓ
(૩) નામના પ્રકાર
(૪) ધડિયાળોનો સમય
(૫) સંયોજક
૮૩M-109ઓડિયો (૧) ચારણ કન્‍યા (લોકવાર્તા)
(ર) સિંહની ભાઇ બંધી (લોકવાર્તા)
(૩) વૈદિક યુગ (ઇતિહાસ)
(૪) ચંદ્રદર્શન (વિજ્ઞાન)
(૫) સૂર્ય મંડળ (વિજ્ઞાન)
(૬) પાણીનું મહત્‍વ(વિજ્ઞાન)
(૭) પતંગનું ગત (સાંસ્‍કૃતિક ગિત)
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21