ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૮૪M-110ઓડિયો ચાલો ધડિયા ગાઇએ: ભાગ ૧ થી ૬
૮૫ઓડિયો
ગણિત
(૧) પાયાનું ગણિત
(ર) સરવાળા
(૩) બાદબાકી
(૪) ગુણાકાર
(૫) ભાગાકાર
૮૬M-115ઓડિયો (૧) સુભાષિતો: ભાગ ૧ થી ૩
૮૭M-116ઓડિયો (૧) ઋતુરંગ: ભાગ ૧ થી ૩
૮૮M-144ઓડિયો (૧) દૈનિક પ્રાર્થના
સોમવારીય પ્રાર્થના
મંગળવારી પ્રાર્થના
બુધવારી પ્રાર્થના
૮૯M-145ઓડિયો (૧) દૈનિક પ્રાર્થના-
ગુરૂવારીય પ્રાર્થના
શુક્રવારી પ્રાર્થના
શનિવારી પ્રાર્થના
૯૦M-146શિક્ષણ સાક્ષરતા હું કુસુમ –કૌશલ્‍ય વિકાસ
વ્‍યકિતત્‍વ વિકાસ અભિગમ
સાક્ષરતા ગીત
૯૧M-149શિક્ષણ-સુરત સુરત પુર અને શિક્ષણ સંકુલો
૯૨M-150શિક્ષણ મનોવૈજ્ઞાનિક મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન ભાગ-૧ ર્ડા.નવીન મોદી
વિદ્યાર્થીઓની પ્રશ્નોત્તરી-આરોગ્‍ય
વિદ્યાર્થી જીવન-પૂર્વ તૈયારી
૯૩M-151શિક્ષણ-મનોવૈજ્ઞાનિકમનો વૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન-ભાગ-ર
ર્ડા.નવીન મોદી
પર્સનાલીટી ડેવલોપમેન્‍ટ-યાદશકિત
વાંચન પધ્‍ધતિ-ઝડપી વાંચન
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21