ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૧૦૨M-166શિક્ષણ-જનરલ૧. ભારત માર્ગ અને સંદેશ-ભાગ-૧
ર. ભારત માર્ગ અને સંદેશ ભાગ-ર
૩. ભારતની ખેત પેદાશો-ભાગ-૧
૪. ભારતની ખેત પેદાશો-ભાગ-ર
૫. ભારતનું ભૂપુષ્‍ઠ
૬. ભારતની કુદરતી સંપત્તિ (ખનિજ)
૭. ભારતનું લોકજીવન
૧૦૩M-167અંગ્રેજી રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ ભાગ ૨૮ થી ૩૪
૧૦૪M-168શિક્ષણ-ગણિત ધો.-૪(૧) નફા-ખોટની સમજ-ભાગ- ૧
(ર) નફા ખોટની સમજ-ભાગ –ર
(૩) નફા-ખોટની ગણતરી
(૪) સૈકાનો સિકકો-ભાગ -૧
(૫) સૈકાનો સિકકો-ભાગ-ર
(૬) રૂડો રૂપિયો
૧૦૫M-169શિક્ષણ-ગણિત ધો.-૪(૧) સમય-૧ જાણી લઇએ સમયને
(ર) સમય-ર ઓળખો ધડિયાળને
(૩) કેલેન્‍ડર સમય-૩
(૪) સમય-૪ ભારતીય કેલેન્‍ડર પંચાગ
૧૦૬M-170શિક્ષણ-ગણિત ધો-૪૧. સંખ્‍યા જ્ઞાન-૧ ભાગ-૧
ર. સંખ્‍યા જ્ઞાન-૧ ભાગ-૨
૩. સરવાળા
૪. બાદબાકી
૫. નિમ્ર દાખલા
૧૦૭ M-171શિક્ષણ ગણિત ધો.-૪૧. ચોરસની પરિમિતિ
ર. લંબચોરસની પરિમિતિ
૩. ત્રિકોણની પરિમિતિ
૪. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ
૫. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21