ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૧૦૮M-172શિક્ષણ –ગણિત ધો-૪૧. ગુણાકાર ભાગ-૧
૨. ગુણાકાર ભાગ-૨
૩. ગુણાકાર ભાગ-૩
૪. સરવાળાની રમત
૧૦૯M-173શિક્ષણ-ગણિત ધો.-૪૧. ભાગાકાર-ભાગ-૧
ર. ભાગાકાર-ભાગ-ર
૩. ભાગાકાર-ભાગ-૩
૧૧૦M-174શિક્ષણ-જનરલ ૧. કારકિર્દી માર્ગદર્શન
ર.બચત
૩. પોષણક્ષમ આહાર
૧૧૧M-175શિક્ષણ-જનરલ ૧. એક મુલાકાત શ્રી સુમનભાઇ પટેલ Director GIET
શ્રી વિરેન્‍દ્ર ભટ્ટ-ડાયરેકટર –નાલંદા વિદ્યાલય
પ્રવાસ-માનસરોવર
૧૧૨M-176શિક્ષણ-જનરલ રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ
Rhymes-On the Farm
Fruits & Vegetables
A story
૧૧૩M-177શિક્ષણ-જનરલ બાપુ અને બાળકો
હદય પરિવર્તન
ગાંધી આશ્રમ
નાટિકા ગાંધીજી
૧૧૪M-178Edu-Japan Prize-2006 Japan Prize
Grand Father’s Day (English)
ફાધર્સ-ડે(ગુજરાતી )
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21