ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૧૧૫M-179નૈતિક મુલ્‍યો વ્‍યકિત ધડતર શ્રેણી ૧. વ્‍યકિતત્‍વ ધડતર-હેત મહેતા
ર. વ્‍યકિતત્‍વ ધડતર-અનોલીશાહ
૩. વ્‍યકિતત્‍વ ધડતર-ઝોયા શેખ
૪. વ્‍યકિતત્‍વ ધડતર- રૂબિના પોલરા
પ. વ્‍યકિતત્‍વ ધડતર-દિપલ સાલવી
૬. વ્‍યકિતત્‍વ ધડતર-ઝલક ગજજર
૭. વ્‍યકિતત્‍વ ધડતર-લક્ષ્‍મી ઠાકોર
૧૧૬M-180શિક્ષણ ઇતિહાસ ઇતિહાસ –મૈત્રીયી અને યાજ્ઞવલ્‍કય
રાજા ભોજ-અપાલા
ઝાંસીની રાણી-રાજમાતા મીનળદેવી સત્‍યવ્રત
૧૧૭M-181શિક્ષણ-ગણિતગણિત ધો-૫
સરાસરી ભાગ-૧
સરાસરી ભાગ-ર
ટેનગ્રામ-ભગ-૧
ટેનગ્રામ-ભગ-૨
૧૧૮M-182શિક્ષણ ગણિતગણિત ધો-૬ સ્‍તંભ આલેખ વાંચન ભાગ-૧
સ્‍તંભ આલેખ દોરીએ-ભાગ-ર
વર્ગ અને વર્ગમૂળ-ભાગ-૧ વર્ગ અને વર્ગમૂળ-ભાગ-ર
૧૧૯M-183શિક્ષણ ગણિતગણિત ધો-૫ કેલ્‍કયુલેયર-ભાગ-૧
કેલ્‍કયુલેયર-ભાગ-ર
કંપાસપેટી
ત્રિકોણના ત્રણેય ખુણાનાં માપનો સરવાળો ૧૮૦ થાય
૧૨૦M-184શિક્ષણ ગણિતગણિત ધો-૬
પારિભાષિક શબ્‍દો –ગણિત
પારિભાષિક શબ્‍દો-ભૂમિતિ
વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ-વર્તુળનો પરિધ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21