ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં. GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ

૧૮

M-45

જનરલ

(૧) આમ કેમ? ભાગ-૧

(ર) આમ કેમ? ભાગ-ર

(૩) આંખનું જતન
(૪) દાડમ જેવા દાંત
(૫) દાદીમાની વાતો
(૬) દાદુ અને રાજુ

૧૯

M-47

સંસ્‍કૃત

(૧) ભવતુ ભારતમ

(ર) મારા અંગો

(૩) સાત વારના નામ

(૪) વ્‍યાકરણ-સર્વનામ

(૫) ગૃહે વાર્તાલાપ

(૬) મંત્ર પંચકમ

(૭) સંભાષિતાની
(૮) પ્રાર્થના-મુળાક્ષરો

(૯) મનસા સતતમ

(૧૦) વયં બાલકા

૨૦

M-48

ગુજરાતી

(૧) છીપ અને મોતી
(ર) શેઠ લોભીદાસ પુનમચંદ : ભાગ-૧

(૩) શેઠ લોભીદાસ પુનમચંદ: ભાગ-ર

પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21