ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં. GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૨૧M-49ગુજરાતી (૧) આભાર ઉંદરભાઇ
(ર) અંધેરી નગર
(૩) ગદર્ભ કથા: ભાગ ૧
(૪) ગદર્ભકથા: (બેની તકરાર)
(૫) ગદર્ભ કથા: (ગાવાખનો શોખ)
૨૨M-50ક્રાફટ(૧) કાગળની કલા
(ર) કાગળની કલાના કસબી
(૩) ઓરીગામી: ભાગ ૧
(૪) ઓરીગામી: ભાગ ૨
૨૩M-51જનરલ(૧) આદ્યુનિક રમકડાં
(ર) સિદ્ધિનાં સોપાન
૨૪M-52ગુજરાતી કવિતા(૧) નાગદમન..
(ર) રંગ...
(૩) સાદ કરે છે..
(૪) સાગરમાં નાવ...
(૫) વા વા વંટોળિયા.....
(૬) ભાઇ બહેન વાત્‍સલ્‍ય....
(૭) ઝૂલણ વણઝારી....
(૮) આપનાં અઢાર વાંકાં...
(૯) આપની આસપાસ વૃક્ષ મજાનાં...
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21