ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષયકાર્યક્રમ
૨૫M-53કવિતા (ગુજરાતી) (૧) શીવાજીનું હાલરડું...
(ર) ધરતીનાં તપ....
(૩) હારે દાન માગે કાનુડો...
(૪) જનની....
(૫) જય જય ગરવી ગુજરાત...
(૬) રસદર્શન –જીવન અંજલી થાજો ભાગ-૧
(૭) રસદર્શન: હરીને ભજતાં ભાગ-૨
૨૬M-54ગુજરાતી વાર્તા(૧) મુરખનો સરદાર: ભાગ-૧
(ર) મુરખનો સરદાર ભાગ-૨
(૩) પંડીત ચાલ્‍યા જાય છે
(૪) પહેલો નંબર મંજીનો
(૫) સમજૂ વહું
૨૭M-55ગુજરાતી(૧) ઉખાણાં: ભાગ ૧ થી ૪
૨૮M-56અંગ્રેજી (૧) રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ ભાગ ૧ થી ૬
૨૯M-57અંગ્રેજી (૧) રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ: ભાગ ૭ થી ૧૨
૩૦M-58ગુજરાતી વાર્તા(૧) રાજમાતા મીનળદેવી
(ર) ઝાંસીની રાણી
(૩) બાળ શીવાજી
(૪) હંસ કોનો
(૫) બાળ મેઘાણી
(૬) સ્‍વામિ વિવેકાનંદ
૩૧M-59ગુજરાતી વાર્તા(૧) ગુનેગાર કોણ?
BACKNEXT
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21