ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૩૨M-60ગણિતગણિત ધોરણ:૫
(૧) સંખ્‍યા જ્ઞાન (વાંચન લેખન)
(ર) આશરે કિંમત (પૂર્ણાક માટે)
(૩) આશરે કિંમત (અપૂર્ણાક માટે)
૩૩M-61ગણિત ગણિત ધોરણ:૫
(૧) સરવાળા
(ર) બાદબાકી
૩૪M-63ગણિત ગણિત ધોરણ:૫
(૧) ગુણાકાર
(ર) ભાગાકાર
(૩) સાદુરૂપ આપો (ગુણાકાર-ભાગાકાર)
૩૫M-63ગણિતગણિત ધોરણ-૫
(૧) વિભાજયતાની ચાવીઓ (૬, ૧૦)
(ર) વિભાજયતાની ચાવીઓ (૨,૪,૮)
(૩) વિભાજયતાની ચાવીઓ (૨,૪,૮)
(૪) વિભાજયતાની ચાવીઓ (૩,૬,૯)
૩૬ M-64ગણિતગણિત ધોરણ-૫
(૧) અવિભાજય સંખ્‍યાઓ:ભાગ ૧
(ર) અવિભાજય સંખ્‍યાઓ: ભાગ ૨
(૩) સંખ્‍યાના અવિભાજય અવયવો
૩૭M-65ગણિતગણિત ધોરણ:૫
(૧) ગુ.સા.અ.અને લ.સા.અ.: ભાગ ૧ થી ૪
૩૮M-66ગણિતગણિત ધોરણ:૫
(૧) પાકૃતિક સંખ્‍યાઓ અને પૂર્ણાક સંખ્‍યાઓ
૩૯M-67ગણિતગણિત ધોરણ:૫
(૧) પૂર્ણ સંખ્‍યાઓ : ભાગ ૧
(ર) પુર્ણ સંખ્‍યાઓ: ભાગ ૩
(૩) પૂર્ણાક સંખ્‍યાઓના ગુણાકાર
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21