ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૪૦M-68ગણિતગણિત ધોરણ: ૫
(૧) અપૂર્ણાકના સરવાળા-બાદબાકી
(ર) અપૂર્ણાક ગુણાકાર-ભાગાકાર
૪૧M-69ગણિતગણિત ધોરણ: ૫
(૧) દશાંશ અપૂર્ણાક
(ર) દશાંશ અપૂર્ણાકના સરવાળા-બાદબાકી
(૩) દશાંશ અપૂર્ણાકનો ઉપયોગ
૪૨M-70ગણિતભૂમિતિ ધોરણ: ૫
(૧) ભૂમિતિના પાયાના ખ્‍યાલો (રેખા, રેખાખંડ, કિરણ)
(ર) તફાવત સમજો- (રેખા, રેખાખંડ, કિરણ)
(૩) ત્રીકોણના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો
૪૩M-74ગણિતગણિત ધોરણ: ૫
(૧) ગુણોત્તર અને પ્રમાણ: ભાગ ૧ થી પ
૪૪M-75ગણિતગણિત ધોરણ: ૫
(૧) ગુણોત્તર અને પ્રમાણ: ભાગ ૫
(ર) ગુણોત્તર અને પ્રમાણ: ભાગ ૬
(૩) નફો-ખોટ
૪૫M-84અંગ્રેજી (૧) રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ: ભાગ ૧૩
(Article-A & An)
(ર) રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ: ભાગ ૧૪
(Welcome song)
(૩) રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીઅ: ભાગ ૧૫
(Season)
(૪) રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ: ભાગ ૧૬
(Adjective)
(૫) રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ: ભાગ ૧૭
(Parts of Body)
(૬) રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ : ભાગ ૧૮
(Verb)
(૭) રમતાં રમતાં અંગ્રેજી શીખીએ : ભાગ ૧૯
(આપણા મદદગારો)
(૮) A, B, C……Alphabet
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21