ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૪૬M-85ક્રાફટ(૧) પપેટ બનાવીએ
(ર) પપેટ દ્વારા વાર્તા
(૩) સિદ્ધિનાં સોપાન-કિન્નરી પરીખ
(૪) કાગળની કલા (ઓરીગામી)
(૫) કાગળના કસબી (જયંત ધરમસી)
૪૭M-86સ્‍વાસ્‍થ્‍ય (૧) યોગાસનો : ભાગ ૧ થી ૫
૪૮M-87ગુજરાતી (૧) રૂડીને રૂપાળી મારી ઢીંગલી ....
(ર) વ્‍હાલા વ્‍હાલા બાળકો..
(૩) બાલુડા આવજો રે....
(૪) આજ રૂડો આનંદ ...
(૫) પ્રવેશ ઉત્‍સવ ઉજવાય ....
(૬) આમ કેમ-૧ ...
(૭) આમ કેમ-૨...
(૮) છૂક છૂટક ગાડી......
(૯) શાળા ગીત...
(૧૦) વ્‍હેલી સવારે...
(૧૧) ઘોડાગાડી....
૪૯M-98જનરલ (૧) શાળા પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૫
(ર) દિકરી દેવોભવ
(૩) દિકરી મારી ઢીંગલી જેવી
(૪) ઉડેરે ગુલાલ
(૫) સાક્ષરતાનો રંગ
(૬) વ્‍હેલી સવારે ઉઠવું ગમે
(૭) શાળા પ્રવેશોત્‍સવ ગીત – ૨૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21