ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૫૦M-99પર્યાવરણ(૧) આપણી વનસ્‍પતિ :ભાગ ૧૧
(બહેડાં-આવળ-મેંદી)
(ર) આપણી વનસ્‍પતિ
(ગુલાબ, કેળ, પપૈયુ, કરેણ)
(૩) આપણી વનસ્‍પતિ : ભાગ -૧૩
(અધેડો, કોથમીર, મૂળો)
(૪) આપણી વનસ્‍પતિ ભાગ-૧૪
( ખજૂર, નારીયેળી, શેરડી)
(૫) આપણી વનસ્‍પતિ ભાગ-૧૫
(અરબી, ઇન્‍દ્રજવ, ચારોળી)
૫૧M-100પર્યાવરણ (૧) આપણી વનસ્‍પતિ :ભાગ ૧૬
(ચણોઠી, ધરો, આસોતરો)
(ર) આપણી વનસ્‍પતિ ભાગ-૧૭
(આકડો, લજામણી, મયુરપંખ)
(૩) આપણી વનસ્‍પતિ ભાગ-૧૮
(નાગોડ, કેસુડો, આસોપાલવ)
(૪) આપણી વનસ્‍પતિ :ભાગ ૧૯
(અશેળીયો, કરંજ)
૫૨M-101પર્યાવરણ(૧) આપણી વનસ્‍પતિ : ભાગ ૨૦
(જામફળ, ભાંગરો, બિલ્‍લી)
(ર) આપણી વનસ્‍પતિ ભાગ-૨૧
(ઇસબગુલ, ધંતુરો, પિલ્‍લુ)
(૩) આપણી વનસ્‍પતિ ભાગ ૨૨
(મામેજવો, આસંધ, કાંકચ)
(૪) ઔષધીય વનસ્‍પતિ વૈદ્ય શોભન વસાણી તુલસી, અડુરસી, લીમડો
BACKNEXT
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21