ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
વીસીડીની સૂચિ
અ.નં.GIET માસ્‍ટર CD નંબરવિષય કાર્યક્રમ
૫૩M-102વિજ્ઞાન(૧) ઉચ્‍ચાલન : ભાગ ૧, ૨ ધોરણ: ૭
(ર) ગરમીથી ધાતુના ગોળાનું કદ વધે છે. ધો-૬
(૩) એસિડ બેઇઝ તટસ્‍થીકરણ
૫૪M-111 ગણિતગણિત ધોરણ-૬
(૧) પદ અને બહુપદી
(ર) બહુપદીની કિંમત
(૩) બહુપદીના સરવાળા
(૪) બહુપદીની બાદબાકી
૫૫M-117વિજ્ઞાન(૧) હવાના પ્રયોગો: ભાગ ૧, ૨
(ર) વસ્‍તુ જોવા માટે પ્રકાશ
(૩) આપણા વૈજ્ઞાનિકો – જેન્‍સ વ્‍હોટ
(૪) આપણા વૈજ્ઞાનિકો-મેરી કયુરી
૫૬M-118વિજ્ઞાન(૧) ખેત ઓજારો-ધોરણ:૪
(ર) ગપ્પા ઓઠેજ્ઞાન (નકશો)
(૩) પદાર્થના સ્‍વરૂપો
(૪) અકસ્‍માત સાવચેતી અને સારવાર: ભાગ:૧,૨
૫૭M-119વિજ્ઞાનધોરણ-પ
(૧) જમીનમાં હવા હોય છે.
(ર) જમીનમાં ભેજ હોય છે
(૩)જમીનમાં સેન્‍દ્રી પદાર્થ હોય છે.
(૪) જમીનમાં નીતાર શકિત અને ભેજધારણ શકિત
(૫)બિલોરી કાચની ગમ્‍મત
૫૮M-120 વિજ્ઞાનધોરણ-૫
(૧) સજીવ નિર્જીવ
(ર) વિજ્ઞાન પેટી:ભાગ ૧ થી ૩
(૩) સૂણજોરે ભાઇ સાદ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21