ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
કચ્‍છી બાલ વાર્તા-૧કે.એલ.જોષી ૯’ ૩૦’’૫-૮વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
સંસ્‍થા પરીચય (એચ.એમ.પટેલ, ઇન્સ્‍ટીટયુટ) એમ.એમ.ભારતી ૧૪’ ર૯’’શિક્ષકશિક્ષણર૦૦૫-ર૦૦૬
૭મો વિડીયો ઉતસવ ૯૬એ.એસ.દેસાઇ ર૪’ ૫૧"વિડયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
આભાર અંદરભાઇજે.પી.મીસ્‍ત્રી ૯’ ૦૩"૫-૮ભાષા૧૯૯૯-ર૦૦૦નાટક
આદમી મેઇન-અ સાઇટ અપ ૧૫’ ૪૦"વિડયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
આદિવાસી નૃત્‍યબી.આર.ભાટી ૫’ ૧૦"૫-૮સંસ્કૃતિર૦૦૫-ર૦૦૬
આગવુ ગુજરાત એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૫૧"૯-૧૧સંસ્કૃતિર૦૦૧-ર૦૦રહસ્‍તકલા પર કાર્યક્રમ
આજ આનંદ કે.એલ.જોષી ૯’ ૩૫"૯-૧૧ભાષાર૦૦૩-ર૦૦૪પાઠયપુસ્‍તક (કવિતા) આધારીત
આજ રૂડો આનંદ થાય-પ્રવેસોત્‍સવ કે.એલ.જોષી૪’ ર૦’’૫-૮ભાષાર૦૦૪-ર૦૦૫
આનંદ મેળો-ફનફેર એમ.એમ.ભારતી૧૦’ ૧૦’’૫-૮ભાષાર૦૦૫-ર૦૦૬
આનંદમય લેખન (જોયફુલ રાઇટીંગ) સાઇટ મહારાષ્‍ટ્ર ર૮’ ૩ર"વિડયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
આંધળી માનો કાગળ કે.એલ.જોષી૧૪’ ર૫"૫-૮ભાષાર૦૦૪-ર૦૦૫
આંખનું જતન એમ.વી.પટેલ૧ર’ ૩૮"૫-૮આરોગ્‍ય૧૯૯૯-ર૦૦૦
આંક ઘડીયા અને પાલખા એન.એમ.પટેલર૦’ ૦૦’’૫-૮ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૫-ર૦૦૬
આપના તો અઢાર વાંકા એમ.એચ.કાનાવત૬’ ૩૯"૫-૮ભાષા૧૯૯૯-ર૦૦૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭