ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
હસામ ૦૭-૨૧સંસ્‍કૃત૨૦૦૯-૨૦૧૦
રસપ્રશ્‍ના૦૯-૦૫સંસ્‍કૃત૨૦૦૯-૨૦૧૦
તાલ પરિચય ૧૨--૪૫સંગીત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
તાલ-કહેરવા ૧૨--૩૩સંગીત૨૦૦૯-૨૦૧૦
ગીત (અંગ્રેજી) ૦૯-૨૬જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
હમ હોંગે કામયાબ ૦૫-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ગીત (અંગ્રેજી) ૦૬-૨૨જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
શૈક્ષણિક પ્રદર્શન (સી.એન. વિદ્યાલય )૧૧-૨૫જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ભારતનો પ્રથમ સ્‍વાતંત્ર સંગ્રામ ભાગ-૧ ૧૧-૨૮સામાજિક વિજ્ઞાન ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ભારતનો પ્રથમ સ્‍વાતંત્ર સંગ્રામ ભાગ-૨ ૦૯--૩૦સામાજિક વિજ્ઞાન ૨૦૦૯-૨૦૧૦
તાલ - ત્રિતાલ ૧૨-૩૦સંગીત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
હે મા સરસ્‍વતી (પ્રાર્થના) ૦૫-૪૭જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩