ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
મા. સરસ્‍વતી ૦૪-૪૪જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
દિકરો ભાગ-૧૧૦-૩૦ગુજરાતી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
દિકરો ભાગ-૨ ૧૧-૧૫ગુજરાતી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ખોરાક અને આરોગ્‍ય ૧૦-૧૫વિજ્ઞાન ૨૦૦૯-૨૦૧૦
યુનિટ સ્‍કુલ ૮-૦૦જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ચતુષ્‍કોણના પ્રકાર ૧૧-૪૫ગણિત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
રોજ િનશાળે જઇએ (ગીત) ૮-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ભારતકા નિર્માણ (ગીત) ૫-૨૬જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (નવાગામ- તા. ચોટીલા) ૧૦-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (પાંજવાડી) ૯-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩