ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (જીવાપર) ૧૦-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (હાંસલપુર) ૧૨૩૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (ઓડકી) હ૧૩-૩૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
વાતચીત - ડો. લાલસિંહ - સી.આઇ.ઇ.ટી. દિલ્‍હી ૧૩-૨૨જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
સંત વિનોબા ભાવે એક પરિચય - ભાગ-૧ ૧૧-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
સંત વિનોબા ભાવે એક પરિચય - ભાગ-૨ ૧૧-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (નવાગામ તા. અંજાર ) ૪૪-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (મેરાઉ તા. માંડલ ) ૩૬-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (ભાડા તા. માંડવી ) ૪૮-૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (ગોધરા તા. માંડવી ) ૪૩૦૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (બારોટના મોસમપુરા તા. દહેગામ ) જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (હકડજોદરા તા. દહેગામ) જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (ડુમેચા તા. દહેગામ ) જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
જાપાન પ્રાઇઝ - ૨૦૦૯ ભાગ-૧ (યો રએટેન્‍સન પ્‍લીઝ) ૨૭-૫૪જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
જાપાન પ્રાઇઝ - ૨૦૦૯ ભાગ-ર (યોર એટેન્‍સન પ્‍લીઝ) જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩