ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
પ્રવેશોત્‍સવ-૨૦૦૯ (ઝાંપ તા. સાણંદ ) ૨૦-૪૦જનરલ૨૦૦૯-૨૦૧૦
રસોઇઘર ૦૭/૨૦/૦૯હિન્‍દી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
સંસ્‍કૃત વ્‍યાકરણ ૧૧/૦૧/૩૫સંસ્‍કૃત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પહેલીકા ૬-૫૫સંસ્‍કૃત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
વૃક્ષાણા રોપણ હિતમ ૧૧-૧૫સંસ્‍કૃત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ગ્રામ જીવનમ ૯-૪૦સંસ્‍કૃત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ગણિત ગમ્‍મત ભાગ- ૧૧૩-૪૦ગણિત ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ગણિત ગમ્‍મત ભાગ- ૨૧૩-૧૦ગણિત૨૦૦૯-૨૦૧૦
ગણિત ગમ્‍મત ભાગ- ૩૧૩-૪૫ગણિત૨૦૦૯-૨૦૧૦
ચુંબકત્‍વ ૧૨-૩૫વિજ્ઞાન ૨૦૦૯-૨૦૧૦
વક્રીભવન અને તેના નિયમો ૧૩-૦૦વિજ્ઞાન ૨૦૦૯-૨૦૧૦
સો વાતની એક વાત (કહેવતો) ૧૪-૦૫ગુજરાતી૨૦૦૯-૨૦૧૦
ઇશુ ૧૧-૪૨જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ચિત્રકલા પ્રદર્શન ૧૦-૦૨જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
થર્મોમીટર ૮-૨૯વિજ્ઞાન૨૦૦૯-૨૦૧૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩