ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
મારા ગામના અક્ષાંશ - રેખાંશ ૧૬-૦૭સામાજિક વિજ્ઞાન૨૦૦૯-૨૦૧૦
સદીનુ પ્રથમ સૂર્યગ્રહણ ભાગ-૧૧૩-૩૦સામાજિક વિજ્ઞાન૨૦૦૯-૨૦૧૦
સદીનુ પ્રથમ સૂર્યગ્રહણ ભાગ-૨૧૪-૩૦સામાજિક વિજ્ઞાન૨૦૦૯-૨૦૧૦
સાંસ્‍કૃતિક કાર્યક્રમ (સૂર્યગ્રહણ સુરત) જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
ડો. ભીમરાવ આંબેડકર ૧૨-૩૫હિન્‍દી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
બ્રેવો બોયઝ એન્‍ડ ગર્લ્‍સ ૧૨-૪૦અંગ્રેજી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
આમ એક અઠવાડિયુ સાત વારનું થાય ૧૨-૨૦સામાજિક વિજ્ઞાન૨૦૦૯-૨૦૧૦
ગાંધીજીનું સ્‍વદેશાગમન ૭-૫૦સામાજિક વિજ્ઞાન૨૦૦૯-૨૦૧૦
રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ - ૪૯૮-૦૯અંગ્રેજી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ - ૫૦૪-૩૦અંગ્રેજી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ - ૫૨ ૭-૧૩અંગ્રેજી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ - ૫૩ ૭-૧૫અંગ્રેજી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ - ૫૧ ૧૦/૦૧/૩૨અંગ્રેજી ૨૦૦૯-૨૦૧૦
વિનોબા ભાવે - સ્‍મૃતિવંદના સમારોહ ભાગ- ૧૩૦-૦૦જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
વિનોબા ભાવે - સ્‍મૃતિવંદના સમારોહ ભાગ- ૨ ૩૦-૦૦જનરલ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩