ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
Program NameProducer NameDurationAge GroupSubjectYearRemarks
Shabda Kosh Jota Shikhiye Bhag-27.19 to 11Gujarati2008-2009
Shaurya Geet (Dharti Hindustan Ki)5.565 to 7Hindi2008-2009
Chandalo Game6.565 to 7Gujarati2008-2009
Quize13.59 to 11Gujarati2008-2009
Quize10.59 to 11English2008-2009
Ravishnaker Maharaj10.399 to 11Gen. Science2008-2009
Sakshardeep Karyakram (Morar Dungan)12TeacherGeneral2008-2009
Sakshardeep Karyakram (Moyad)14TeacherGeneral2008-2009
Sakshardeep Karyakram Future Shikshan – Minister Shri Ramanlal Vora15.2TeacherGeneral2008-2009
Vigyan Ganit Pradarshan Part-122.519 to 11General2008-2009
Vigyan Ganit Pradarshan Part-221.579 to 11General2008-2009
108 Emergency5.389 to 11General2008-2009
Ek Mulakat (Hasmukh Vaza)18.03TeacherGeneral2008-2009
Manovegnanik Margdharshan (Vyakititva Ghadtar)No Aarth, Prakar12.529 to 11General2008-2009
Sansodhan No Aarth, Prakar9.559 to 11Gen.. Science2008-2009
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩